กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแท่น

หน้าหลัก

ข้อมูลบุคลากร

โครงการธนาคารขยะ

โครงการสาธารณสุขพบประชาชน

โครงการคลินิกชุมชน

โครงการเยี่ยมหลังคลอด

ประชุมคณะกรรมการกองทุนตำบล

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเคลื่อนที่

ร่วมจัดนิทัศการวันเบาหวานโลกกับ รพ.บ้านแท่น

โครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

โครงการลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ

โครงการป้องกันและรักษาสุขภาพจากโรคภัยหนาว

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ออกร้านงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการสาธารณสุข

ตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกับสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

ตรวจตลาดสด_ร้่านอาหาร_ร้านเสริมสวย

ทำความสะอาดถนน

ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรค

ราคาน้ำมันวันนี้

โครงการธนาคารขยะ

 

     
         
         
     
         
         
     
         
         
         

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแท่น

 เลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ถ.พรหมาสุวรรณราษฎร์ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทร. 044887021 โทรสาร. 044887106

ติดต่อ  e:mail   mail@banthaen.org    http://www.banthaen.org