ภาษีบำรุงท้องที่

 

 ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากที่ดิน เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีในราคาปานกลางของที่ดินปีละครั้ง ตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและที่ที่มีแม่น้ำ

 เจ้าของที่ดิน คือ บุคคลคณะบุคคล ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ใน ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

 ราคาปานกลางของที่ดิน คือ มูลค่ากลางของที่ดินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งถึงกำหนดโดย คณะกรรมการ ปกติกระทำ 4 ปี ต่อ 1 ครั้ง

   ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ คือพื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและที่ที่มีน้ำซึ่งบุคคลธรรมดาหรือ คณะบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนจะต้องเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

   การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน
   1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ให้ผู้รับประเมินแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด. 2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
   2. ภาษีป้าย
ภาษีในเดือน มีนาคมของทุกปี ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ป 1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่
   3. ภาษีบำรุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เป็นรายการแปลงตามแทนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือน มกราคมของปีแรกที่มีการตีราคา ปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16 (แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น) ปีต่อมาให้ชำระภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี

 ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
 

***********************************************************

ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
    การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เทศบาลได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ เพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เทศบาลจัดเก็บ ประกอบด้วย
        - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        - ภาษีป้าย
        - ภาษีบำรุงท้องที
        - ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
        - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

สำหรับการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตเทศบาล  ติดต่อชำระภาษีได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแท่น

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  044887021 ต่อ 15

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแท่น

 เลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ถ.พรหมาสุวรรณราษฎร์ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทร. 044887021 โทรสาร. 044887106

ติดต่อ  e:mail   mail@banthaen.org    http://www.banthaen.org

view : 1024x768